Český informační systém
Výzkumné ústavy, výzkum, vývoj, akademie, výzkumníci


České souhrny - České jednotlivosti - Zahraniční souhrny - Zahraniční jednotlivosti


Obory

Viz též Instituce, Vysoké školy


České souhrny, užitečné, zajímavé, seznamy, katalogy, zprávy, informace

Akademie věd České republiky - Praha, historie, struktura, ústavy, asociace, informace, knihovny, články, novinky, anglicky.

Asociace výzkumných organizací - Praha 4, sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem nebo mají s touto činností společné zájmy, úkoly, kdo jsme, adresa, kontakt, seznam členů, aktuality, tvorba stránek, česky, anglicky.


České jednotlivosti

Agritec, s.r.o. - Šumperk, zemědělský výzkum, šlechtění rostlin, poradenství, služby, aplikovaný výzkum (luskoviny, přadné a dalších technické plodiny), česky, anglicky.

BTH - Biotechnologická hala - Praha, Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř fermentačních technologií, vývoj submerzních aerobních i anaerobních fermentačních technologií, optimalizaci a scale-up procesů pro farmaceutický, potravinářský, chemický a kosmetický průmysl a ochranu životního prostředí, česky, anglicky.

Botanický ústav AV ČR, úsek ekologie rostlin, pracoviště Třeboň - zaměstnanci, publikace, pěstované rostliny, česky, anglicky.

Český geologický ústav - Praha 1, státní geologická služba v ČR, sběr a zpracovává údajů o geologickém složení území, resortní VÚ Ministerstva životního prostředí, novinky, kalendář, geologie ČR, geologické organizace, knihovna, mapy, kontakty, odkazy, česky, anglicky.

Fyzikální ústav AV ČR - Praha 8, úvod, místo, organizace (elementární částice, kondenzovaná hmota, pevné prostředí, optika, nízké teploty), služby, konference, školení, semináře, časopisy, Fyzikální sekce společnosti Matematiků a fyziků, odkazy, anglicky.

Geofyzikální ústav AV ČR - Praha 4, oddělení (seismologie, gravimetrie, geomagnetismus, radioaktivita horkého proudění, výpočetní středisko), observatoře, výroční zprávy, konference, semináře, časopis Studia geofyzika & geodaetica, odkazy, česky, anglicky.

Höschl Cyril, Prof. MUDr., DrSc., MRCPsych. - Praha, osobní stránky, lékař, psychiatrie, děkan, 3. lékařská fakulta UK, ředitel, Psychiatrické centrum, životopis, publikace, přednášky, popularizace a publicistika, projevy, česky.

Institut fyziky plazmatu AV ČR - Praha, konference, oddělení, exekutiva, kontakty, odkazy, PALS (Prague Asterix Laser System), Mezinárodní kongres o fyzice plazmatu 1998, anglicky.

Laboratoř biochemie dřevokazných hub - Praha, AV ČR, Mikrobiologický ústav, výzkum, výuka, sbírka, katalog dřevokazných hub (popis a fotografie), česky, anglicky.

Laboratoř chemie pevných látek - Pardubice, AV ČR, Univerzita Pardubice, úvod, struktura, lidé, činnost, články, publikace, odkazy, anglicky.

Mikrobiologický ústav AV ČR - Praha 4, historie, vedení, činnost, časopis, Folia Microbiologica, výroční zpráva, oddělení, česky, anglicky.

Mikrobiologický ústav AV ČR - Oddělení autotrofních mikroorganismů - Třeboň, Opatovický mlýn, laboratoře (fotosyntéza, buněčné cykly, autotrofní biotechnologie), knihovna, WWW odkazy, anglicky.

Parazitologický ústav AV ČR - České Budějovice, o nás, činnost, struktura, Folia Parasitologica, Česká parazitologická společnost, Ixodes chronicle, mikroskopie, workshop popularizace, výuka, odkazy, počítačová literatura, články, česky, anglicky.

SciTech spol. s r.o. - Praha 6, vše pro laboratoře, zařízení, chemie, chromatografie, chemikálie, software, knihy, validace, konfirmace, česky, anglicky.

Sociologický ústav AV ČR - Praha 1, historie, organizace, výzkumné týmy, časopis, sociální trendy, česky, anglicky.

Společnost pro církevní právo - Praha 1, cirkevní právo, náboženství, výzkum, stanovy, časopis Revue církevního práva, akce, právní dokumenty v Internetu, česky.

SVÚM a.s. - Běchovice, areál výzkumných ústavů, technologický výzkum a vývoj, kovové materiály, plasty, svařování, nedestruktivní defektoskopie, technologie, vzdělávání a certifikace, slévárenství, česky, anglicky.

SVÚOM Praha a.s. - Praha 6, výzkumný ústav, ochrana materiálu, akreditovaná laboratoř, koroze, organické nátěry, fyzika, chemie, měření, analýzy, projekce, anglicky.

ŠKODA-ÚJP, Praha, a.s. - Praha 5 - Zbraslav, výzkum a vývoj (pro jadernou i nejadernou energetiku, materiálový), výroba (zařízení pro zdravotnictví, transportní obaly pro přepravu radionuklidů, speciální strojírenství), česky, anglicky.

Tokamak CASTOR - stránky o termonukleární fůzi, Akademie věd ČR, tokamaky, konference, osoby, odkazy, česky, anglicky.

Ústav anorganické chemie a biochemie - Praha, knihovna, vývojové dílny, tel. seznam, download software, symposia, konference, Česká společnost chemická, články, publikace, odkazy, česky, anglicky.

Ústav anorganické chemie AV ČR - Praha 6, historie, výzkumné projekty, struktura, lidé, mezinárodní styky, další aktivity, česky, anglicky.

Ústav chemických procesů AV ČR - Praha 6, základní výzkum v chemickém, biochemickém, catalytickém a environmentálním inženýrství, škola pro Ph. D. (chemické inženýrství, fyzikální chemie, průmyslová chemie, biotechnologie), historie, structura, vedení, výzkum, knihovna, služby, konference, semináře, novinky, odkazy, ústavní kočka, anglicky.

Ústav experimentální medicíny AV ČR - Praha 4, historie, výzkum, organizace, oddělení (buněčná biologie, molekulární biologie, neurověda, buněčná patologie, oční histochemie, teralogie, genotoxicologie, toxicologie, ekotoxicologie), kongresy, odkazy, anglicky.

Ústav jaderné fyziky AV ČR - Řež u Prahy, kontakty, konference, školení, semináře, publikace, oddělení (nukleární fyzika, nukleární spectroskopie, neuronová fyzika, nukleární reaktory, urychlovače, radiační dozimetrie, experimentální zařízení, výuka, služby, mezinárodní vztahy), anglicky.

Ústav jaderného výzkumu - Řež u Prahy, o nás, přehled, výzkum, oddělení (nukleární energie a bezpečnost, integrita a materiály, chemie palivového cyklu, reaktorové služby, řízení nukleární bezpečnosti, centrální laboratoř), výroční zprávy, volná místa, anglicky.

Ústav lesnické a dřevařské techniky - Brno, Mendelova zemědelská a lesnická univerzita, Fakulta lesnická a dřevarská, historie, zaměstnanci, předměty, výzkum, česky.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR - Praha 6, charakteristika, vedení, oddělení, historie, výzkum, licence a know-how, vzdělávání, setkání, přednášky, semináře, služby, lidé, laboratoře (chemie pevných látek, pevný stav), Národní centrum IUPAC, česky, anglicky.

Ústav modelování a řízení tvářecích procesů - Ostrava, VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra tváření materiálu, měření, modelování a řizení objemového tváření, o nás, činnost, vybavení, nabídka služeb (modelování a řízení procesů), česky, anglicky.

Ústav nerostných surovin, a.s. - Kutná Hora, aplikovaný výzkum nerostných surovin, životní prostředí (analytické práce, expertní studie, technologie recyklace a zneškodňování průmyslových i komunálních odpadů), česky.

Ústav pro elektrotechniku AV ČR - Praha 8, výzkum a návrhy elektrotechnických přístrojů, o nás, výzkumná oddělení (elektromagnetické pole, dynamika elektrických strojů, fyzikýlní elektronika, energetická elektronika), lidé, časopis Acta Technica, odkazy, anglicky.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - Brandýs nad Labem, seznam poboček, zpráva o stavu lesního hospodářství, zpráva o výskytu cizorodých látek, informační standard hospodářské úpravy lesů, česky, anglicky.

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování - Ostravská univerzita, výzkum matematických výpočetních metod, informace v řeči, o nás, lidé, publikace, články, výzkumné zprávy, odkazy, události (seminář, IFSA '97), software (LFLC, CFMS), projekty, česky.

Ústav pro výzkum motorových vozidel, s.r.o. - Praha 9, TUV Bayern Holding, příslušenství, hluk a vibrace, legislativa a homologace, motory, pasivní bezpečnost a pevnost, měření emisí, technické informace, zkušebna silničních vozidel, česky, anglicky.

Ústav přístrojové techniky AV ČR - Brno, výzkum, fyzikální metody, specielní technologie, přístroje, elektronová mikroskopie, magnetická rezonance, kvantové světelné generátory, novinky, o nás (historie, činnost, oddělení ), lidé, lokální informace, česky, anglicky.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR - Praha 8, o nás, činnost (geodynamika, seismologie, inženýrská geologie, mechanika hornin, fyzikální modelování, materiály, analýzy...), organizace, historie, lidé, časopis Acta Montana, novinky, anglicky.

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR - Praha 8, UTIA, základní výzkum (teorie rohodování, umělá inteligence, diskrétní systémy, variační metody, optimalizace, počítačová podpora rozhodování a řízení, teorie řízení, adaptivní systémy, stochastika, statistika, teorie informace, ekonometrie, zpracování obrazů, CENSUS), knihovna, výbory a společnosti, lidé, odkazy, anglicky.

Ústav termomechaniky AV ČR - Praha, základní výzkum v různých oblastech fyziky, o nás, struktura, historie, činnost, informace, lidé, odkazy, konference ENGINEERING AERO-HYDROELASTICITY '99, anglicky.

Ústav výpočetní techniky - Brno, Masarykova univerzita, info, vedení, struktura, zaměstnanci, akce, události, věda, publikace, služby, česky, anglicky.

VŠCHT Praha - Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství - Praha 6, korozní inženýrství, fyzikální metalurgie, chemická metalurgie, historie, nadace, pracovníci, studium, uplatnění, sylaby přednášek, diplomovéa doktorandské práce, přístroje, projekty, knihovna, asociace, literatura, WWW odkazy, česky, anglicky.

VŠCHT Praha - Ústav počítačové a řídící techniky - WWW linky, informace, služby, zábava, česky, anglicky.

VŠCHT Praha - Ústav polymerů - vysokoškolské studium, postgraduální doktorandské studium, obory (Makromolekulární chemie a Technologie makromolekulárních látek), studijní plány, věda a výzkum, miimostudijní programy, expertní služby, uplatnění absolventů, historie, zaměstnanci, nadace, česky, anglicky.

VÚGTK - ODIS - Zdiby, geodézie, topologie, kartografie, mapy, semináře, školení a kurzy, geodézie, Internet, nemovitosti, právo, česky.

Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací, s.p. - výzkum a výroba, farmacie, preparáty pro pacienty v závažných a život ohrožujících stavech, parenterální a enterální výživy, o nás, historie, výrobky, distributoři, správná výrobní praxe, životní prostředí, česky, anglicky.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - Zdiby, VÚGTK, výzkum a vývoj, zeměměřictví a katastr, techniky, postupy, software, konzultace, o nás, aktivity, lidé, novinky, útvary (ODIS - Informační středisko a knihovna, Modernizace informačního systému, Geodezie a geodynamika, Speciální geodezie), odkazy, česky.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Strnady, Praha, Opočno, Štiřín, Uherské Hradiště, organizace, nabídka činnosti (ekologie, ochrana lesa, biologie zvěře, oceňování, poradenství, expertizy, testování, monitoring, přednášky, prodej okrasných dřevin, knihovna, informace, normy, ubytování), výroční zpráva, odkazy, česky, anglicky.

Výzkumný ústav pletařský, a.s. - Brno, významný český výrobce, zdravotnické prostředky - zejména implantabilní, speciální textilní výrobky typu Klimatex(r), balistické ochranné prostředky, česky, anglicky.

Výzkumný ústav potravinářský Praha - Praha, VÚPP, výzkum, chemie, biochemie, technologie potravin, výživa, potravinářské inženýrství, ochrana zásob před škůdci, práce a služby (pro potravináře, zemědělce, zdravotníky a další), oddělení (výživové látky mikrobiálních produkty, cizorodé látky, ochrana zásob, fazikální základy zpracovatelských procesů, potravinářské inženýrství, vývojová základna potravinářské techniky), česky.

Výzkumný ústav rostlinné výroby - Praha 6, výzkum, expertní činnost, pěstování zemědělských plodin, zdravé potraviny, diagnostika, analýzy, hnojiva, ochrana, půdy, laboratoře, knihovna, WWW odkazy, česky, anglicky.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství - Brno, oddělení (virologie, bakteriologie, imunologie, reprodukce, laktologie, výživa zvířat, genetika, hygiena potravin, biotechnologie, informatika, sbírka mikroorganismů, stáje), laboratoře, publikace, časopis Veterinární medicína, hledáme spolupracovníky, zahraničí, nabídky, kronika, odkazy, česky, anglicky.

VZLÚ, a.s. - Praha 9, Výzkumný a zkušební letecký ústav, letecký výzkum a testování, historie, výzkum, oddělení (vedení, letectví, pevnost a struktura, vrtulníky, testy, elektrické systémy, prototypy, hydraulika, řízení a standardizace, knihovna, elektronika, turbomotory, životní prostředí), odkazy, anglicky.


Zahraniční souhrny

Yahoo - Research - seznam, heslo výzkum, anglicky.


Zahraniční jednotlivosti

Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen - Německo, Görlitz, kultura, kulturní zařízení, akce, události, univerzity, výzkum, hledáme pracovníky, německy.